דוגמא עוזיאל. יונתן בן עוזיאל

המספד הראשון הוא "מספד הדדרימון" - כלומר המספד שנערך ל בן עמרי שנהרג בידי הדדרימון בן טברימון ברמות גלעד, המספד השני "בבקעת מגידון" - כלומר המספד שנערך ל בן אמון שנהרג בידי פרעה נכו בבקעת מגידו אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, בשעה שיושב ועוסק בתורה - כל עוף שפורח עליו מיד נשרף"
פירושו מיוחד בכך שבניגוד ל בפירושו יש הרבה מעבר לפשט הפסוקים

לקיים מה שנאמר משלי ח' "להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא".

25
יונתן בן עוזיאל
וכשביקש לתרגם את הכתובים יצאה בת קול ואמרה לו "דייך", משום שבכתובים יש רמזי קץ מגילה ג
יונתן בן עוזיאל
וכי מאחר שקטן שבכולן כך, גדול שבכולן - על אחת כמה וכמה
יונתן בן עוזיאל
את תרגומו כתב מפי הנביאים האחרונים, בם , ו
מיד עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר "אני הוא שגליתי סתריך לבני אדם; גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא, אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקת בישראל" דבר גדול - מעשה מרכבה, דבר קטן - הויות ד ו
כשחיבר את תרגומו רעדה 400 פרסה על ארבע מאות , ויצאה בת קול ואמרה "מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם" ולכאורה לא ברור מי הוא אותו הדדרימון בבקעת מגידו, אך יונתן מתרגם כך: "ביומא ההוא יסגי מספדא בירושלים כמספדא דאחאב בר עמרי דקטל יתיה הדדרימון בן טברימון ברמות גלעד, וכמספדא דיאשיה בר אמון דקטל יתיה פרעה חגירא בבקעת מגידו", כלומר: יונתן מבאר שמדובר בשני מספדים של אנשים שונים

אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא ו, , הלכות ואגדות, דקדוקי ודקדוקי סופרים, קלים וחמורים וגזרות שוות, תקופות וגימטריאות, שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת דקלים, משלות כובסין, משלות שועלים, דבר גדול ודבר קטן.

יונתן בן עוזיאל
מביא שתרגום זה חובר על ידי יונתן בן עוזיאל, רבים סוברים כי כי זו טעות בזיהוי ראה בהרחבה
יונתן בן עוזיאל
גדול שבכולן - יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולן -
יונתן בן עוזיאל
הוא מסביר את הפסוקים כרומזים לאירועים ותקופות אחרות, וכן רמזים נוספים
הגמרא מביאה דוגמא לכך שללא תרגום יונתן לא היה ניתן להבין את הפסוק מפסוק בזכריה י"ב,י"א שעוסק במספד הגדול שיערך בירושלים ל, וכך אומר הפסוק: "בַּיּוֹם הַהוּא יִגְדַּל הַמִּסְפֵּד בִּירוּשָׁלִַם כְּמִסְפַּד הֲדַדְ רִמּוֹן בְּבִקְעַת מְגִדּוֹן"

.

5
יונתן בן עוזיאל
יונתן בן עוזיאל
יונתן בן עוזיאל