פקיד שומה חיפה. פקיד שומה חיפה נגד חיים ניסים

ואילו עניינו של ערעור המע"מ בדחיית בקשתו של המערער להגיש דוחות מתוקנים לשנים 2004 ו-2005, בעקבות פסק-הדין של השופט ר' סוקול בערעור נוסף שהגיש המערער ע"מ 11173-06-10 , בו נקבע כי הוא לא קנה ולא מכר את המתכות אלא היה רק גורם מתווך השלכותיו חורגות בהרבה מהשאלה כיצד יש למסות מענקי הפרטה ופיצול שקיבלו עובדים ממעבידיהם, שהיא השאלה המונחת לפתחנו
אולם לשיטתי חזקה זו ניתנת לסתירה עם זאת, בחינת אופי המענקים ששולמו למשיב במקרה דנן מובילים לגישתי אל המסקנה כי אכן יש לסווגם כהכנסה פירותית

המשיב טוען כי הסכם זה הוא חוזה מחייב והבטחה שלטונית מחייבת, והמשיב מושתק מלהעלות נגדו טענות.

פקיד שומה חיפה נגד חיים ניסים
כך למשל, כותרת המשנה של סעיף 2 1 לפקודת מס הכנסה היא "עסק ומשלח יד", למרות ש"עסק" ו"משלח יד" הם רק שניים מהמקורות המנויים בסעיף זה
יצחק פלומין נגד פקיד שומה חיפה
סעיף 9 7א א לפקודה עצמו איננו עונה בבירור לשאלה זו, הגם שבלשונו מופיע הביטוי "מענק הון שנתקבל עקב פרישה", הנוטה לכאורה לעבר הסיווג ההוני
פקיד שומה חיפה נגד חיים ניסים
נזכיר, כי משרדנו הגיש ערעור לבית-הדין הארצי על פסק-הדין שניתן בסוגיה זו על-ידי בית-הדין האזורי בעניין נחושתן ואח'
בפרשה זאת, הנישום קיבל תשלום על אי-תחרות, והשופט קובע כי הוא לא רואה בכל מקרה תשלומים על אי-תחרות כתשלומים הוניים ההסדר בחוק הנוגע להקצאת מניות של החברה לעובדים מופיע בסעיף 102 לפקודה
בית המשפט קיבל את עמדת המשיב כי מועד רכישת הזכות הוא בעת ההחלטה על השינוי הארגוני בבז"ן, ודחה את עמדת המערער לפי מועד רכישת הזכות היה בעת תחילת העסקת העובדים בחברה שאלה אחרונה זו מתעוררת כטענה חלופית של המדינה שאין צורך להכריע בה ; ועוד ועוד

עקב מגבלות של המערכת נקבעו כללים לעריכת תאום מס באינטרנט.

30
סניפי מס הכנסה
במקרה שכזה, לא מתמלאים התנאים ליציאה אל מחוץ לגבולותיו של סעיף 2 2 לפקודה, והלשון המרחיבה בה הוא נוקט
פקיד שומה חיפה שעות קבלת קהל
השאלה שבפנינו היא שאלה של סיווג הכנסת העובדים מ"מענק הפיצול" ו"מענק ההפרטה" לפי מקורות ההכנסה המנויים בפקודת מס הכנסה
פקיד שומה חיפה שעות קבלת קהל
באתר תוכלו לבדוק החזרי מס הכנסה , כתובות טלפונים שעות קבלה של מס הכנסה מימוש זכויות ביטוח לאומי ואיתור כספים אבודים