המרכז האקדמי למשפט ועסקים. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

ביניש קבעה כי הלגיטימיות להפעלת כוח לשם הגבלת חירויות ושלילת זכויות, נשענת על כך שכוח מאורגן המופעל על ידי המדינה ומטעמה הוא שמבצע את הפעולות הפוגעניות נטען בהקשר זה, כי מדובר בשינוי של ממש במנגנון התקציב הדו-שנתי, המצריך בחינתו הזמנית על דרך של הוראת שעה, ומכל מקום בודאי אין המדובר, כטענת העותרת, במנגנון שמטרתו להכשיר את החוק בבית משפט זה
פסק דין זה הוא השישי בעידן שבו פסל בית המשפט העליון חוק שחוקקה ברק היה תלמיד מצטיין והשתתף בקידום השדולה לאחריות תאגידית בכנסת, היה חבר במערכת כתב העת הבינלאומי Law and Ethics of Human Rights, וחנך תלמידים משנה א'

בחלק השני של הערב דיברה ח"כ זהבה גלאון על חשיבות הצעת החוק בנושא דיווח על פי מדינה, אשר נוסחה על ידי TJN ישראל והקליניקה לאחריות תאגידית במרכז האקדמי.

המרכז האקדמי למשפט ועסקים
בפועל, התקציב שימש את הממשלה כ-18 חודשים, שכן נחקק בחודש יולי 2009 ועמד בתוקף עד סוף שנת 2010 חוק התקציב לשנות הכספים 2009 ו-2010, התשס"ט-2009
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
ככל שהגירעון עולה על תקרת ההתכנסות, יהא על הממשלה להניח הצעת חוק תקציב חדשה לשנת 2018 עד ליום 31
אקדמיה
בהתאם למנגנון שנקבע, ככל שיבוצעו אך חלק מפעולות האיזון ובשל כך נותר גירעון, תפעל הממשלה לצמצום הגירעון באופן הבא: ככל שהגירעון אינו עולה על תקרת ההתכנסות, המוגדרת בסעיף 4 ח לחוק תקציב המדינה כ-1% מתוך ההוצאה הממשלתית המאושרת לשנת 2018 בתוספת 2
בתוך כך, נטען כי המחוקק עשה שימוש לרעה בכותרת "חוק יסוד" בהוראת השעה נשוא ענייננו, בהיעדר הצדקה מהותית להוראת השעה; זאת בעיקר, כיון שאין המדובר ב"פיילוט" או בשינוי המצריך בדיקה עתית, כפי שהיה בבג"ץ בר-און, משעסקינן עתה בפעם החמישית בה מועבר תקציב דו-שנתי; ומכאן — כנטען — על בית המשפט להורות על בטלות התיקון המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מברך את חבר סגל הפקולטה למשפטים ד״ר דב סולומון על זכיית מאמרו, בנושא זכויות הצבעה נחותות בחברות ציבוריות, במקום השני בתחרות היוקרתית של אוניברסיטת דלאוור בנושא ממשל תאגידי!
בנובמבר 2005 זכתה חברת "א הכלל הוא, אם כן, תקציב חד-שנתי

יושב ראש של הכנסת, , שהיה היחיד מבין חברי ועדת הפנים שהצביע נגד החוק בשנת 2004, בירך אף הוא על החלטת בג"ץ, אף שהביע צער על כך שבוטל חוק של הכנסת.

14
אקדמיה
לא בכדי מתנות מדינות רבות — וישראל ביניהן — את המשך כהונת הממשלה באישור התקציב על ידי הפרלמנט; ראו א' בן בסט ומ' דהן מאזן הכוחות בתהליך התקצוב המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשס"ז 11 להלן מאזן הכוחות בתהליך התקצוב
בגץ 8260/16 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' כנסת ישראל · פסקי דין · אפיק ושות׳
Officially recognized by the Ministry of Education of Israel, College of Law and Business CLB is a coeducational Israeli higher education institution
אקדמיה
כן הודיע על פיטוריהם של 120 העובדים שנקלטו בחברה, וקרא להעסיקם בשירות בתי הסוהר כחלק מעסקת העברת מבנה בית הסוהר לידי השירות