דוח מע מ מקוון. דוח מעמ מקוון מהדורה 2010

בשאלות עקרוניות ניתן לפנות אל הנהלת רשות המסים, המחלקה המקצועית מע"מ , רח'בנק ישראל 5, ירושלים, בכתב או בדוא"ל ANATB CUSTOMS אין מניעה להמשיך להשתמש גם במספור הפנימי של העוסק, במקביל למספרים שיוקצו ע"י רשות המסים
שידור הדוח לרשות המיסים ניתן לשדר דוח מעמ מקוון PCN874 עד לסוף החודש במקרים אלה יש לרשום תנועת סטורנו לתיקון הטעות, שזהה לתנועה השגויה פרט לכך שהסכום שלה הוא במינוס ותנועה חדשה שכוללת את הנתונים הנכונים

תאריך אסמכתא: יש להגביל את חתך התאריכים לחודש של הדיווח.

24
מועדים הגשת דיווח מקוון
להלן כללי הרישום: פקודת יומן — חשבונית מס מכירה חן חובה % חן זכות % אסמ-1 תאריך לקוח 118 הכנסות מעמ עסקאות 100 18 מס החשבונית תאריך הרישום תנועות יומן של מכירות קופה רושמת תנועות היומן של מכירות קופה רושמת נרשמות על סמך הסכומים בצובר Z
הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)
ניתן לבחור בכפתור קיצור דרך שהוגדר גם באמצעות המקלדת
דיווח מקוון ומפורט משנת 2010
הלכה ולמעשה, החל מינואר 2010 יידרשו העוסקים שמחזור עסקאותיהם גבוה מ-4 מיליון ש"ח בשנה, והחייבים לנהל מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה על-פי הוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה, להגיש באופן מקוון דיווח מפורט הכולל את עסקאותיהם ותשומותיהם, בנוסף לדוח התקופתי הרגיל למע"מ
צפייה בקובצי הפקה קודמים בוחרים בסעיף זה אם מעוניינים להציג בדוח אחד הן את סיכום הדוח והן את פירוט התנועות תמיכה ומוקד טלפוני במסגרת תיקון מס' 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 להלן:" החוק" , אשר פורסם ביום 23
במקרה זה יינתן לבעל העסק שובר לתשלום במשרד המע"מ, ויהיה עליו לשלמו בבנק יש לכלול בדיווח המפורט את כל החשבוניות לרבות מסמך אחר שהובאו בחשבון בהכנת הדוח התקופתי למע"מ

בלשונית פרטים כלליים יש לרשום את מספר העוסק מורשה של החברה.

28
הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)
בקשה כאמור תוגש לממונה האזורי בו מתנהל תיקו של העוסק על גבי הטופס המצ"ב כנספח א'
החייבים בדיווח המקוון
רשות המסים מודעת לבעיה, וכמובן ההפרש לא צריך למנוע את שידור הקובץ
דוח מעמ מקוון מהדורה 2010
מי שהוטל עליו עיצום כספי או קנס אזרחי מכוח חוקי המס, כגון: פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף מע"מ ומועד תשלומו או אחד מתשלומיו, אם חולק לתשלומים חל בין ה-25
קבצים אלו נוצרו במהדורות קודמות של חשבשבת הקישור לרשימה: בכפתור הצהוב 'ממשקים מע"מ מקוון'
בחלק התחתון של המסך מופיע הסעיף מזהה הפקה מלכ"ר ומוסד כספי יגישו דיווח מפורט בהתאם למועדי הדיווח התקופתי שלהם על מס שכר לפקיד השומה

דוח מע"מ חדש — PCN874 לפי הנחיות רשות המסים, עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ PCN874.

15
דוח מעמ מקוון מהדורה 2010
סוג ההפקה: בסעיף זה ניתן לבחור בין שלוש האפשרויות הבאות: קובץ לעוסק בודד — הדיווח כולל נתונים של חברה אחת בלבד
דיווח מקוון ומפורט משנת 2010
תיקון פרטים בדוח ניתן לבצע באחת מהדרכים הבאות: 1
הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)
על סמך נתונים אלה ניתן לבדוק האם ההפרש הנ"ל נובע מעיגול בלבד