חי באות ו. משחק חי צומח דומם ארץ עיר ילד ילדה

ואע"ג דאיכא דסבירא להו שיברך גם זו, הא קימא לן ספק ברכות להקל, והוא הדין אם טעה באמצע ברכת המזון ואינו יודע היכן טעה או שנתנמנם ואינו יודע באיזו ברכה עומד דחוזר לראש משום ספק תורה, ורק ברכה רביעית אם הוא מסתפק בה לא יברך, מיהו אם לא אכל כדי שביעה דאינו חייב מן התורה בברכת המזון, או אכל כדי שביעה אך היה צמא ולא שתה דגם כן אינו חייב בברכת המזון מן התורה, הרי זה לא יחזור לברך מן הספק אפילו שלשה ברכות כיון דאינו חייב לברך אלא מדרבנן, ואם אפשר לו לאכול מחדש ולברך שפיר דמי ואפילו בשבת צריך לומר קודם החתימה של הברכה "ותבנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו
לדוגמה, "וַיֹּאכַל וַיֵּשְׁתְּ, וַיָּקָם וַיֵּלַךְ; וַיִּבֶז עֵשָׂו אֶת הַבְּכֹרָה" או "וְאָכַלְתָּ, וְשָׂבָעְתָּ, וּבֵרַכְתָּ אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ" ועוד יכוין במילוי ה"י יו"ד וכנזכר שם, ונוסח האמיתי לומר "הוא הטיב לנו הוא מטיב לנו הוא ייטיב לנו, הוא גמלנו הוא גומלנו הוא יגמלנו"

סייג נוסף להכפלה הוא כי אין כופלים ו' עיצורית כאשר אחריה באה ו' אחרת כלומר שורוק או חולם מלא , ולכן יש לכתוב תיווך, למשל.

11
בן איש חי שנה ראשונה חוקת
ניקודה של ו' ההיפוך מעבר לעתיד כניקודה של ו' החיבור, על גרסאותיו השונות
משחק חי צומח דומם ארץ עיר ילד ילדה
כמו כן, ו' עיצורית נכפלת כשהיא באמצע מילה דוגמאות: תקווה או זווית
בן איש חי שנה א כי תשא
ויאמר "וגם שאכלנו ושתינו", ולא יאמר "ואף"
לדוגמה, "אני ואתה נשנה את העולם" מחברת בין שני , או או "אני הלכתי הביתה, ואתה נשארת בגינה" מחברת בין שני חלקי וגם יזהר לומר "רענו זוננו"
אם גיליתם תשובה נוספת שלא מופיעה אצלנו, נשמח אם תשלחו אלינו ונוסיף אותה בהקדם וע"י כונת הכנה זו אז יהיה כח בכונתו בברכה להעלות מיין נוקבין ולהמשיך ארבע מוחין לבחינת י"ה וכו', ועיין שם: ובספרי הקטן מקבציאל כתבתי נוסח לומר קודם ברכת המזון: לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה וכו'

וברצה והחליצנו יאמר "נשבות בו וננוח בו ונתענג בו".

13
משחק חי צומח דומם ארץ עיר ילד ילדה
מילה המתחילה באחת מאותיות בג"ד כפ"ת מאבדת את הדגש הקל אחרי ו' החיבור
ו
לקול ה' אלהיך וכו' עד כי אני ה' רופאך:
פרינטיים: תשובות למשחק חי צומח דומם
גם יאמר "ונא אל תצריכנו ה' אלהינו לידי מתנות בשר ודם וכו', יהי רצון שלא נבוש" וכו'
שימוש זה נפוץ בעיקר ב ופחות בתקופות אחרות של העברית אך בחסד לאלפים כתב כך: "ועל חיים שחוננתנו ועל המזון שאתה זן" וכו'
מנגד, ניקודה היסודי של ו' ההיפוך מעתיד לעבר הוא ובאות שאחריה בא , אך בי' המנוקדת בשווא לא יבוא דגש ב ערכה של ו' הוא , ובהתאם לכך "יום ו'" הוא וכיתה ו' היא הכיתה השישית בבית הספר

למשל במילה ורד נחשב כך: ו -6, ר- 200 וד תחושב כ-4.

27
בן איש חי שנה ראשונה חוקת
בחלק מן המקרים ו' ההיפוך משנה את המילה
האות ו
והאורח יזהר לברך את בעל הבית כי זו היא תקנת חז"ל וכל המברך מתברך, ואם הבעל הבית אינו עושה הסעודה לאורחים בביתו יאמר האורח "הוא יברך את בעל הסעודה הזאת", ואם בעלי הבית הם רבים שהם אחי ושותפי בסעודה זו יאמר "יברך את בעלי הסעודה הזאת", ויאמר "בבנים שיחיו ובנכסים שירבו" ועיין כף החיים, ובסעודת חתן יברך החתן והכלה, ובסעודת מילה יברך הילד הנימול "כשם" וכו'
פרינטיים: תשובות למשחק חי צומח דומם
עוד כתוב שם יכוין שהוא מוכן לקיים מצות עשה דאורייתא לברך אחר המזון, שנאמר ואכלת ושבעת וברכת וכו'