زمام خشم. خشم و مدیریّت آن در قرآن کریم

گاه در پایان جمله ها و پس ازکلمات سجع، واژه هایی قرار می گیرد که از نظر خواندن، نوشتن و معنی یکسان هستند هرو دت زن پهلوانی است كه دلیرترین مردان را در سخت ترین اوقات خشم، آرام می كند
لكن ماوافقتني الرأي طلعت من عندها وأنا أقول لأختي والله حلو

.

19
اوهورو کنیاتا
آرایه ی اغراق وجود دارد
جمهور
علاوه بر این در بین واژه های«بحر و برّ» و «لیل و نهار» تناسب مراعات نظیر وجود دارد
جمهور
طغج در زندان مرد
تاثیر نازپروردگی بیش از اندازه، نیرومندتر از خشم فرد بی دل و جان است صحیح مسلم بشرح النّووی
وتصوروا ماأحط الحلق إلا بخرم واحد , الظاهر الخرم الثاني أنسد لأني نادراً ماأستخدمه

صدق إنه حلو أنا خرمت أذني لما كنت بالثانوي.

2
حالت گارد و ایستادن
تمام این وقایع سبب خشم و بدبینی غازان به امیر نوروز شد؛ اما علت اصلی آن نبود
آل اخشید
قاضی خوب چنان کسی است که در نتیجهٔ دقت و تفحص در روح دیگران توانسته باشد بیدادگری و پلیدی را بشناسد؛ نه به علت کشف آن در درون خود
غازان خان
به دوبیتی که به لهجه ی محلّی باشد،فهلویات می گویند