פטור ממס רכישה. דירה יחידה

כל הנ״ל זכאים לתשלום מס בגובה 0 מס רכישה מצטרף למיסים נוספים המשולמים בתחום המקרקעין, ובראשם
דירה מפוצלת — מאחר והמבחן של רשויות המס הוא מבחן פונקציונאלי, קיים סיכוי סביר כי רשויות המס יתייחסו לדירה מחולקת למספר יחידות כמספר דירות, לעניין קבלת פטור ממס שבח, וניתן יהיה לקבל פטור רק עבור אחת היחידות בדירה המפוצלת ב המנהל רשאי, על פי המלצת המנהל הכללי של משרד החוץ, לפטור מתוספת מס ממס רכישה כאמור בתקנת משנה א , כולה או מקצתה כולו או מקצתו, מדינת חוץ שאינה צד לאמנה האמורה, או לדחות תשלומה תשלומו, אם אותה מדינה גומלת כך לישראל

ג "פטור", לענין תקנה זו - לרבות פטור ממס רכישה חיוב במס רכישה בשיעור של 0.

17
מיסוי מקרקעין
תק' מס' 2 תש"ם-1980 תק' תשמ"ב-1982 תק' תשנ"ז-1996 ג רכשו זכות במקרקעין במשותף בני זוג שאחד מהם עולה, יראו לענין החיוב במס רכישה לפי תקנה זו כאילו רכש אותם העולה בלבד; רכשו את הזכות במשותף שני יחידים שאחד מהם עולה הזכאי לחיוב במס רכישה לפי תקנה זו והם נישאו תוך שנים-עשר חדשים מיום הרכישה, יוחזר מס הרכישה ששילם בן זוגו של העולה, העולה על סכום מס הרכישה שהיה חל אילו רכש את הזכות העולה בלבד
פטור ממס רכישה לפי תקנה 27(ב) חל רק על העברת זכויות במקרקעין ולא על העברת זכויות באיגוד מקרקעין
עמ' 385 — הודעה מס' 2 תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 16
מדרגות מס רכישה 2022
להרחבה בנושא העברת דירה ללא תמורה, ראו מאמר מקיף במשרד עורכי דין דורון אהרוני, בנושא בין קרובים — דירה במתנה
נמכרה זכות במקרקעין בתוקף חוק למי שנקבע באותו חוק, ולאחר מכן נמכרה הזכות במקרקעין או תמורתה למי שהיה בעלה אילולא המכירה הראשונה, תהא המכירה האחרונה פטורה ממס רכישה חייבת במס רכישה בשיעור של 0 ב רוכש הזכאי להטבה לפי תקנת משנה א ולא נתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בסעיף 53 ב בחוק לעידוד, תבוטל ההטבה למפרע והרוכש יהיה חייב בתשלום המס שהיה חייב בו אילולא ההטבה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מתום שנת המס שבה רכש את הזכות
א מכירת זכות במקרקעין הפטורה ממס על פי סעיפים 54, 55, 57, 64, 65, 66, 67, 68 או 69 לחוק, פטורה ממס רכישה תק' מס' 2 תש"ם-1980 ב המנהל רשאי, על פי המלצת המנהל הכללי של משרד החוץ, לפטור ממס רכישה כאמור בתקנת משנה א , כולו או מקצתו, מדינת חוץ שאינה צד לאמנה האמורה, או לדחות תשלומו, אם אותה מדינה גומלת כך לישראל

על כן, מתן פטור ממס רכישה עשוי ליצור פער בלתי רצוי בין הדין באשר למס שבח לבין הדין באשר למס רכישה.

1
פטור ממס רכישה לפי תקנה 27(ב) חל רק על העברת זכויות במקרקעין ולא על העברת זכויות באיגוד מקרקעין
אם כך נדרש כאשר נכס המקרקעין מגיע לבעלותו הישירה של יחיד, ותכלית החקיקה מוגשמת במלואה, אזי קל וחומר שתנאי זה נדרש בפירוק חלקי של השרשרת, כשנכס המקרקעין נותר בידי איגוד
דירה יחידה
מכביד וללא כל הצדקה כלכלית
פטור ממס רכישה
נמכרה זכות במקרקעין בתוקף חוק למי שנקבע באותו חוק, ולאחר מכן נמכרה הזכות במקרקעין או תמורתה למי שהיה בעלה אילולא המכירה הראשונה, תהא המכירה האחרונה חייבת במס רכישה בשיעור של 0