לאמר או לומר. לאמר

ובמלת לאמר יציין הלשון הפרטי שבו נאמרה הפרשה בפרטיה, ובזה תשכיל כי לשון זה לא נאמר רק בנבואת משה, שהיה נביא תורה ומסר לו אמירות בכתב ודברים בעל פה לא בנבואת יתר נביאים
דברים כו יז מלבי"ם: וידבר - פירשנו שדבור הוא באורך, ואמירה מציין הלשון שנאמר לו, בוידבר מציין שמסר לו סודות והלכות בעל פה, ולאמר מציין הלשון בכתב היא נבחרה כמועמדת לבחירת הנציג של המחוז ה-21 של ל לאחר ניצחון בפער דו-ספרתי על שאר המתמודדים

לא נותר לו אלא לקבל את הדין כמו שהוא, מבלי להביע דעה, ובכך למעשה הוא מגלה סוג של התבטלות לרצון האלוקי, ובזה נראה שהוא זוכה לקשר בלתי אמצעי עם ה'.

21
ויצעק משה אל ה' לאמר ..אל נא רפא נא לה..
ראוי אם כן לכתוב כפי שאומרים בלשון הדיבור: אני מאשר את קבלת מכתבך במקום הריני לאשר את מכתבך ; אתם מוזמנים ל
קטגוריה:ויקרא י ג
ואי נמי אפשר דרבי גופיה מודה בהא מהאי טעמא דאמרן
כיצד נכון לומר: הנני או אני; הנכם או אתם; הריני או אני?
הוא אשר דבר ה' לאמר בקרובי אקדש
משה נשא תפילה קצרה השונה בתכלית מתפילותיו הארוכות במקומות אחרים אם נפצעה בבציו לאחר שנולד מודה ר"י דפסול
עכשיו נמצאו בניך גדולים ממני וממך שבהם הבית נתקדש

ראוי להדגיש ש"הנני" היא לרוב לא מילת נוכחות אני כאן! ויקרא יא א לאמר - כתב ב' פעמים לאמר, שעיקר אזהרה לומר לנשים שיזהרו.

8
לאורה לומר
לאמר
בלשוננו היום משמשות בדרך כלל צורות שם הפועל שירשנו מן התנ"ך: לָלֶכֶת, לִנְטֹעַ וגם לָטַעַת, לָקַחַת, לָתֵת וכדומה
כיצד נכון לומר: הנני או אני; הנכם או אתם; הריני או אני?
ואמר דבר אל בני ישראל לאמר, א' על תורה שבכתב, וא' על תורה שבעל פה
שכול המתפלל על החולה אינו צריך להזכיר את שמו, שהרי משה רבינו התפלל על מרים ואמר, ולא הזכיר את שמה כלל מילים ולחן: א-ל נא רפא נא לה על חוט שערה בין שמים וארץ על חוט שערה בין שמים וארץ נשמה בוכיה מבקשת רחם מלאכים מצווים עליה רחם ואמרו אמן בעומק תפילה קראת אל מלך הראה לנו נס מחסד עליון השב נשמתה אלינו כקדם השב נשמתה אלינו כקדם, ונקרא בתפילה גדולה: "אנא א-ל רפא
בא הקדמה רבי שמעון בן יוחאי אומר, כל מקום שהוא אומר לאמר ואמרת אליהם, הרי זה לדורות, וכל מקום שאינו אומר לאמר ואמרת אליהם, הרי זה לשעה מתי אמר ה' "בקרוביי איקדש"? והמפרשים שאין זה שנוי גמור לפי שנוח לומר כן מפני כבוד שכינה

מ"ט אם איתא דאפילה נפש' בעקרתא לא הוה מחזקא יש שפי' לזו אפי' כשהיא תובעת להתגרש ולא חיישי' שמא עינה נתנה באח' שגדולה חזקה זו ופגם זה דלא הוה משקרא ביה ולא נהירא דכל שהיא מזנה ונותנת עיניה לא תחוש לכלום ומימרא אמר כל גנאי שבעולם על עצמה אלא הכא כשהוא בא להוציאה ע"י ב"ד שכופי' אותו והי' לא הית' רוצה לצאת כלל ומ"מ מודה על האמת לב"ד וכן פרש"י ז"ל וא"ת ויהא נאמן במגו דאי בעי אמר נתקררתי ואיני ראוי להוליד שהוא נאמן כדפי' לעיל י"ל דהכ' כיון שכב' הוליד אלא שהפיל' ריעה טענתיה לבטולי חזק' גדולה כזו שיש לה: הפילה וחזרת והפילה הוחזקה וכו' פי' רז"ל דבהא אפי' ר' מודה דמגו שלשה זמני לא הויא חזקה כיון שנשאת בהתר והי' יולדת ויש הרבה נשים שמפילות עובריהם.

קטגוריה:ויקרא י ג
לומר הייתה כתבת באתר הימין הקיצוני הקנדי Rebel Media במהלך הקיץ של 2017, והתפטרה בספטמבר
יבמות סה ב
ויצעק משה אל ה' לאמר ..אל נא רפא נא לה..