ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผล (AYFSDIV)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564

ประเภทของกองทุน

กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

นโยบายเงินปันผล

ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)

จุดประสงค์การลงทุน

สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากเงินปันผลของหุ้นที่ลงทุนรวมทั้งผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแ่ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

วันจดทะเบียนกองทุน

23 มีนาคม 2550

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)

ชื่อผู้จัดการกองทุน

วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย

  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

รายละเอียดการซื้อขาย

การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000

การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย

วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น.

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 15.30 น..

ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย

5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ส.ค. 2564)

หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค22.86%
หมวดธนาคาร11.90%
หมวดพาณิชย์9.24%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์7.84%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7.10%

5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ส.ค. 2564)

บมจ.ปตท7.32%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย5.35%
บมจ. ซีพี ออลล์4.38%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย4.21%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส3.99%

ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 43 ครั้ง, เป็นเงิน 18.2500 บาท)

25 พ.ค. 25640.2500 บาท/หน่วย
22 ก.พ. 25640.2000 บาท/หน่วย
24 ส.ค. 25630.5000 บาท/หน่วย
16 ส.ค. 25620.2000 บาท/หน่วย
24 พ.ค. 25620.2500 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 25610.5000 บาท/หน่วย
23 พ.ค. 25610.1000 บาท/หน่วย
20 ก.พ. 25610.4000 บาท/หน่วย
15 พ.ย. 25600.5000 บาท/หน่วย
23 ส.ค. 25600.2000 บาท/หน่วย

กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-6.28%+2.75%+2.24%+2.62%-8.45%-1.81%+2.97%+7.96%13,028
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.79%+12.22%+12.46%+16.29%+19.66%+16.36%+16.22%+16.17%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)-6.32%+2.66%+2.13%+2.56%-8.46%-1.85%+3.04%+6.14%860
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.78%+12.22%+12.46%+16.24%+19.41%+16.30%+16.26%+18.78%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-5.13%+9.09%+9.05%+9.19%-8.49%-2.63%+2.07%+9.10%1,608
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.63%+11.11%+11.23%+14.08%+19.33%+17.02%+17.66%+22.91%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-5.18%+9.18%+9.09%+8.89%-8.51%-2.68%+2.31%+4.88%1,205
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.66%+11.12%+11.23%+14.12%+19.19%+16.94%+17.57%+20.24%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-0.25%+21.62%+24.56%+26.43%-2.31%+5.43%+4.99%+7.33%373
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.24%+13.22%+13.56%+16.25%+20.24%+18.06%+18.04%+20.25%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-7.99%+7.90%+11.28%+32.27%-5.51%+3.06%+4.07%+8.11%1,518
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.42%+14.21%+15.08%+18.79%+22.80%+19.58%+19.51%+22.37%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-0.40%+21.19%+24.13%+26.01%-2.39%+5.47%+4.92%+7.42%1,213
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.57%+13.33%+13.67%+16.33%+20.22%+18.08%+18.04%+20.64%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-5.29%+9.12%+9.10%+9.45%-8.07%N/AN/A-10.79%10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.37%+11.01%+11.12%+13.93%+19.16%N/AN/A+18.59%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-5.29%+9.12%+9.10%+9.38%-8.16%-2.42%+2.57%+7.42%579
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.37%+11.01%+11.12%+13.96%+19.17%+16.87%+17.50%+20.24%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)-6.04%-0.93%-0.44%+7.21%-4.72%+1.67%+3.99%+6.04%1,879
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.78%+14.04%+15.49%+20.05%+22.09%+18.51%+18.67%+22.07%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+1.67%+27.93%+35.37%+39.59%-0.23%+2.33%N/A+5.82%349
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.96%+13.96%+14.00%+15.90%+18.91%+17.20%N/A+16.79%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-4.75%+10.09%+9.92%+11.43%-8.32%N/AN/A-4.76%1,076
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.56%+11.78%+12.22%+15.22%+19.00%N/AN/A+16.77%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-4.75%+10.09%+9.92%+11.43%-8.30%N/AN/A-9.19%367
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.56%+11.78%+12.22%+15.22%+19.00%N/AN/A+17.78%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-4.26%+11.27%+11.93%+13.95%-3.04%N/AN/A-1.14%88
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.94%+10.67%+10.96%+13.69%+18.21%N/AN/A+16.93%
กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)-4.35%+2.20%+3.36%N/AN/AN/AN/A+11.66%60
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.97%+13.12%+14.32%N/AN/AN/AN/A+18.60%
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A)-4.86%+0.51%+1.01%N/AN/AN/AN/A+16.20%12
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.22%+13.65%+15.03%N/AN/AN/AN/A+19.75%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)-4.42%+1.95%+1.67%N/AN/AN/AN/A+10.42%1
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.24%+8.55%+8.71%N/AN/AN/AN/A+11.45%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D)-6.30%+2.66%+2.16%N/AN/AN/AN/A+13.63%1
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.81%+12.22%+12.47%N/AN/AN/AN/A+16.45%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A)-5.08%+9.54%+9.50%N/AN/AN/AN/A+20.09%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.62%+11.14%+11.23%N/AN/AN/AN/A+14.09%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-3.46%+5.58%+6.89%+17.58%-0.60%+3.12%+6.41%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.19%+12.27%+13.10%+16.23%+19.60%+16.49%+16.58%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-4.48%+0.92%+1.63%+7.91%-4.22%+1.79%+4.63%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.37%+13.69%+15.10%+19.19%+22.35%+18.68%+18.55%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-4.05%+2.55%+3.76%+10.73%-3.12%+2.11%+5.13%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.03%+13.20%+14.44%+18.25%+21.95%+18.42%+18.33%N/A

Tell us about you

Find us at the office

Eastmond- Sukel street no. 62, 79540 Hanga Roa, Easter Island

Give us a ring

Jaquelinee Wrate
+74 201 709 645
Mon - Fri, 9:00-15:00

Reach out