חוק שירותי תעופה. תנאי חוק פיצוי וסיוע

הפיצוי הכספי לא ישולם במקרים הבאים: א הטיסה הוקדמה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטת ישראייר, וגם אם היתה עושה כל אשר ביכולתה — לא היתה יכול למנוע את ביטול הטיסה בשל אותן נסיבות טיסה שהמריאה באיחור של שלוש שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה
התנאים המפורטים להלן חלים הן על טיסות פנים ארציות והן על טיסות בינלאומיות, אולם בטיסת פנים גובה הפיצוי הכספי והזכאות לפיצוי הכספי הינם שונים ובהתאם תקנות שירותי תעופה פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה טיסות פנים—ארציות , התשע"ג-2013 להלן: " התקנות" טיסה שהמריאה באיחור של חמש שעות ופחות משמונה שעות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, הנוסע עשוי להיות זכאי לקבל מזון, משקאות ושרותי תקשורת וכן, השבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו

למידע נוסף בדבר חוק שירותי תעופה "חוק טיבי" לחצו.

2
חוק רישוי שירותי התעופה
ב הטיסה בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות
חוק רישוי שירותי התעופה
השר רשאי, לפי שיקול דעתו, לשנות את תנאי הרשיון, להוסיף עליהם, לבטלם או להשעות את תקפם לתקופה שיקבע בסעיף זה — שינוי תנאים , ובלבד ששינוי תנאים שלא לפי בקשה מאת בעל הרישיון וכן דחיית בקשתו של בעל רישיון, כולה או חלקה, לשינוי כאמור, ייעשו בהתייעצות עם שר התיירות ולאחר קבלת חוות דעתה של הוועדה המקצועית
חוק שירותי תעופה פיצוי וסיוע
על אף האמור, נוסע אשר סירבו להטיסו בשל טעמי ביטחון, עשוי להיות זכאי לקבל פיצוי כספי, ובלבד שהתקיימו בו כל אלה: א הוא הגיע לשדה התעופה שלוש שעות לפחות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה או מועד הטיסה המתוכנן; ב הוא שיתף פעולה בבדיקה הביטחונית שנערכה לגביו, ובתום הבדיקה נמצא כי ניתן להטיסו; ג מסמכי הנסיעה שלו תקינים
במקרה של סירוב להטיס נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה, לרבות בשל רישום יתר, יפנו תחילה ישראייר אל הנוסעים הרשומים לטיסה ויבדקו אם יש נוסע שמוכן לוותר על מקומו בטיסה בתמורה שתוסכם ביניהם ביטול טיסה מזכה בהטבות שקבועות בחוק אך לא מעבר לכך
טיסת פנים שבוטלה: טיסת פנים שבוטלה הינה כל אחת מאלה, ואולם לא יראו שינוי במספר הטיסה כשלעצמו כטיסה שבוטלה : 1 לנוסע אשר הוצע לו כרטיס טיסה חלופי, והנוסע קיבל הצעה זו, ניתן להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי, למעט אם הנוסע סירב לכרטיס הטיסה החלופי בשל כך שההצעה לא ניתנה לאדם המצטרף אליו לטיסה, או משום שנבצר מהנוסע לטוס בטיסה החלופית מטעמי ביטחון, דת או מגבלה רפואית, ובלבד שהאיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע לעומת המועד המקורי לנחיתה באותו יעד הוא כמפורט להלן: א עד ארבע שעות — אם מרחק הטיסה אינו עולה על 2,000 ק"מ; ב עד חמש שעות — אם מרחק הטיסה עולה על 2,000 ק"מ ואינו עולה על 4,500 ק"מ; ג עד שש שעות — אם מרחק הטיסה עולה על 4,500 ק"מ

ראה בית המשפט המחוזי כי יש יסוד להניח שנעברה עבירה על ידי הפעלת כלי טיס בניגוד להוראות וכי כלי הטיס עומד להיות מוצא מן הארץ ועיכובו דרוש כדי להבטיח את גביית הקנס שהחשוד בעבירה עשוי להתחייב בו על פי פסק דין מאחר שאין לו רכוש בארץ, רשאי בית המשפט, על פי בקשת השר, לצוות על עיכוב כלי הטיס בדרך שיורה בית המשפט, וכן להורות על שחרור כלי הטיס שעוכב כאמור בערבות שלא תעלה על סכום הקנס שנקבע לאותה עבירה.

15
חוק שירותי תעופה פיצוי וסיוע
מפעיל ישראלי שהפעיל כלי טיס בהפעלה מסחרית שנדרש לגביה גם רישיון וגם היתר הפעלה, ובאותה הפעלה הפר תנאי ברישיון שנקבע גם כתנאי בהיתר ההפעלה, או הפר תנאי ברישיון לעניין היעד שאליו או ממנו מותר לו לפעול ובאותה הפעלה הפעיל כלי טיס בלא היתר הפעלה לאותו יעד, יוטל עליו עיצום כספי אחד בשל הפרות כאמור, לפי הגבוה
חוק רישוי שירותי התעופה
פיצוי כספי לא ינתן בכל ביטול טיסה
חוק רישוי שירותי התעופה
הנוסע התייצב בדלפק הבידוק של ישראייר במועד שנקבע בכרטיס הטיסה, ואם לא נקבע מועד, 90 דקות לפחות לפני מועד ההמראה