עד איזה שעה אפשר להתפלל שחרית. עד איזו שעה מותר להתפלל שחרית ולומר קריאת שמע?

ושיעור הזמן הזה גם הוא מן התורה לדעת רוב הפוסקים , ככל שיעורי התורה
זמן קריאת שמע נמשך עד סוף שלוש שעות של היום אם עברה השעה השלישית ולא קראה, יקראנה עם ברכותיה כל שעה רביעית, ויהיה לו שכר על קריאתה כקורא בתורה שו"ע נח, ו הלכה בימינו v למדנו במשנה, מהו הזמן האחרון בו ניתן להתפלל את תפילות היום

אחותי הקטנה מרטיבה לפעמים ויש ריח לא נעים , האם אפשר להתפלל בחדר עדיין? רבי יהודה אומר: עד שבע שעות — לפי דעתו של רבי יהודה, זמן הקרבת קרבן המוסף היה עד סוף השעה השביעית, ולכן גם זמן תפילה זו הוא עד שעה זו.

עד איזו שעה מותר להתפלל תפילת ערבית?
כי שאר חלקי התפילה, מותר לאמרם אפילו לכתחילה קודם הנץ החמה, לאחר שעלה עמוד השחר
זמן קריאת שמע ותפילה
עד ארבע שעות זמניות אפשר בדיעבד לקרוא קריאת שמע אם ברכותיה
שאלה: עד איזו שעה מותר לקרוא קריאת שמע של שחרית? : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
אין לי מקום אחר בסלון יש רעש מטלוויזיה וגם כולם נמצאים שם כך שיש הפרעות … האם אפשר להתפלל שם בסלון? וזו שיטת הרמב"ם בתשובה, ושיטה זו מפורסמת כשיטת הגר"א, המחזיק אף הוא בשיטה זו
זמן תפילה לכתחילה עד סוף שעה זמנית רביעית היום זה 9:59 לדעה המחמירה ו-10:23 למקילה
תפילת מנחה, זמנה מחצי שעה לאחר חצות היום, שאז השמש מתחילה לנטות לצד מערב ולשקוע, אבל אין להתפלל 'מנחה' מיד אחרי חצות היום, כי בחצי השעה שלאחר חצות היום השמש עדיין נמצאת במרכז השמים ונטייתה מערבה לא ניכרת איך מחשבים שלוש שעות ושלוש שעות שאמרנו, הם שעות זמניות, כלומר, שיש לחלק את היום מזמן עלות השחר ועד לצאת הכוכבים ויש אומרים שיש לחשב מזמן זריחת החמה ועד שקיעתה , לשתים עשרה חלקים שוים, וכל חלק הוא שעה אחת

לכן צריך להשתדל מאוד להתפלל מוסף לפני ז' שעות בכל שבת ובפרט בימים הנוראים, ויקצרו בפיוטים וכן בעליות כדי להתפלל מוסף לפני שבע שעות, ואעפ"כ גם לאחר שבע שעות — צריך להתפלל תפילת מוסף.

20
זמן קריאת שמע ותפילה
לכתחילה יש למצוא מקום שקט לתפילה, בשו"ע מובא שאין להתפלל בדרך כיון שמצויים שם עוברים ושבים המבלבלים את דעת המתפלל
זמני התפילה
וכתב הטור סי' רפ"ו שאביו הרא"ש כאשר ראה שהש"צ התפלל שחרית לאט וסרב להזדרז, הוא התפלל מוסף יחיד כדי שלא יאחר להתפלל אחר שבע שעות
עד מתי מותר להתפלל מוסף
אדם שלא התפלל עד סוף ארבע שעות, יכול להתפלל עד חצות היום, ולמרות שאין הוא מקבל שכר תפילה בזמנה, בכל אופן שכר תפילה הוא כן מקבל על זה שלחן ערוך שם