ביטול חמץ. בדיקת חמץ

אבל יתר על כן, הרי דברי הר"ן דאין צורך בהפקר גמור אלא די בגילוי דעת בלבד חידוש רב הם, ולכאו' אין לנו בו אלא חידושו דמועיל גילוי דעת גמור של בעל החמץ, אבל מנין דיועיל גילוי דעת באופן של שליחות בדיקת חמץ להורדה והדפסה לשימושכם נוסח בדיקת חמץ בגרסה להדפסה, נוח וקל לשימוש
איך אני יכולה לפתור את הבעיה על פניו ההלכה הורתה שערב קודם לכן: "אור לארבעה עשר" תתבצע בדיקת חמץ, ואם כך על המשכיר הוטלה החובה לבדוק את הדירה כשעוד היתה ברשותו

לחצו על התמונה להורדה שאלות ותשובות בנושא בדיקת חמץ שאלה: לא מוצאים פירור בבדיקת חמץ מה עושים במקרה בו לא מוצאים חתיכה אחת מהלחם שהחביא אחד הילדים לצורך בדיקת חמץ? חיפוש זה מייצר כמה וכמה קשיים לשיטת תוספות שכן אם מדובר בהפקרה, הרי שהיא צריכה לעמוד בכל הקריטריונים ההלכתיים שמוסד ההפקר.

19
סדר בדיקת וביעור חמץ
כאשר אדם מבטל את החמץ הוא לא הופך אותו למשהו שאמנם שייך לו אבל הוא כעפר הארץ אלא הפך אותו למשהו שלא שייך לו וממילא אין הוא עובר עליו באיסור "בל ימצא ובל יראה" כפי שנלמד במדרש ההלכה שמותר לראות חמץ של אחרים
ביטול חמץ מדין הפקר
ועל דרך זו י"ל דנחלקו הר"ן והעיטור ביסוד הגדר של חלות הפקר
ביטול וביעור החמץ
לשיטת רש"י - דין מיוחד בפסח כחלק ממצוות 'תשביתו'
למסקנה מכריעה הסוגיה שכיוון שבדיקת חמץ היא רק מדרבנן — החליטו חכמים לאפשר לסמוך על אמירת הנשים, הקטנים והעבדים כיוון ש"הימנוהו רבנן בדרבנן" מ"מ גם לחכמים בודאי אפשר לבער בשריפה, ועוד שהב"ח והגר"א בארו שגם חכמים מודים שלכתחילה מצווה לבער בשריפה
ואף הפקר, כיון שיצא מרשותו — מותר, ואינו עובר עליו בבל יראה ובבל ימצא בראשונים ובאחרונים שאלו את מספר שאלות מסוג זה כגון: הפקר אסור לעשות בשבת ואילו ביטול חמץ מותר גם בשבת? ו - חמץ שנמצא אחר תחילת זמן האיסור המוצא חמץ ברשותו לאחר חצות יום י"ד, חייב לבערו מיד

בעלת תואר ראשון בפילוסופיה ובפסיכולוגיה מהאוניברסיטה הפתוחה ותואר שני בתלמוד מאוניברסיטת בר אילן.

21
ביטול חמץ מדין הפקר
על מנת לישב את שיטת התוס' יש להקדים דין דומה מנושא אחר לגמרי, שעל פיו נוכל בע"ה לבאר את יסוד ביטול חמץ מדין הפקר לשיטת התוס'
ביטול חמץ: מה זה?
ואחר שנשרף כזית מן החמץ, כבר נתקיים בו ההידור של ביעור החמץ בשריפה, ואפשר לומר את הביטול
בדיקת חמץ
למדה שלוש שנים בבית המדרש במגדל עוז, ארבע שנים במכון התלמודי הגבוה במת"ן ושנה בתוכנית ההלכה בבית מורשה