חוק הביקורת הפנימית. חוק הביקורת הפנימית

בין השאר תוך התייעצות עם מבקר הפנים של החב'או עם רואה החשבון המבקר ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב- 19921 1
צה"ל על פי חוק יסוד הצבא, סעיף ١, הינו צבאה של המדינה הועדה תחליט אם לאשר הצעת גוף ציבורי למנות למבקר פנימי מי שאינו עומד בדרישות סעיף קטן א 4 ו- 5

מבקר פנימי א דירקטוריון של חברה כמשמעותה בסעיף 96 א ימנה, לפי הצעת ועדת הביקורת, מבקר פנימי.

6
מוסדות במערך הביקורת הפנימית
ד לגבי מידע החסוי על פי דין יחולו על המבקר הפנימי ועל מי שהוסמך לקבל את המידע לפי חוק זה המגבלות הקבועות בדין לגבי המורשים לקבל מידע כזה
ביקורת פנימית
כל החוקים מגדירים גבולות הפעולה של המערכת הציבורית
חוק הביקורת הפנימית וחוקים אחרים
א מבקר פנימי יגיש לממונה כאמור בסעיף 5 דין וחשבון על ממצאיו
סעיף 96 לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010 ס"ח תש"ע, 475 קובע לגבי תיקון סעיפים 1, 12 א : "96 ב המבקר הפנימי יערוך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים
ב על אף האמור בסעיף קטן א , מבקר פנימי שחדל להיות תושב ישראל או שהורשע בפסק דין חלוט בעבירה שיש עמה קלון — תופסק כהונתו הממונה על המבקר הפנימי בבנק ישראל יהיה נגיד הבנק

ה מבקר פנימי ישא באחריות ישירה בפני הממונה עליו לפי סעיף זה.

13
חוק הביקורת הפנימית
לא אחת גם התגלו ממונים על המבקר הפנימי שניהלו מלחמת חורמה במבקר, אך ורק בגלל שעבודתו המקצועית הייתה להם לזרא
חוק הביקורת הפנימית,
ב הממונה על המבקר הפנימי של אגף החשב הכללי במשרד האוצר ושל יחידות החשבות והכספים במשרדי הממשלה יהיה החשב הכללי
חוק הביקורת הפנימית
Established by members of the banking sector, the association's goal is to promote effective dialogue with legislative branches, as well as public and private institutions, regarding all matters of banking